Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home Straipsniai Vasario 16–os šventė

Vasario 16–os šventė

Vasario 16-osios, Nepriklausomybės dienos 90 –mečio šventė Otavos Kanados-Lietuvių bendruomenėje įvyko š.m. Vasario 9 dieną St. Pius mokyklos salėje. Susirinko virš 120 svečiu. Buvo sugiedotas Kanados himnas “O Canada”. Programos pranešėja Karolina Kličiūtė pakvietė į sceną garbės svečius.

Lietuvos šventę savo apsilankymu pagerbė mūsų artimiausių kaimynų ir brolių, latvių ir estų atstovai. Estonian Society of Ottawa pirmininkas Mark Olo savo sveikinime kaip pavyzdį paminėjo, kad kaip tik šiomis dienomis Vilniuje vyksta NATO viršūnių suvažiavimas ir kad mes visi kartu taip ilgai svajoję apie laisvę pagaliau sulaukėme mūsų svajonių išsipildymo. Council of Latvian Organizations in Ottawa pirmininkas Andris Kesteris pažymėjo, kad lietuviai ir latviai koja kojon ėję nepriklausomybės link ir toliau dirbs kartu, nes mus vienija ta pati istorija.

Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė, kuriai buvo pirmas renginys naujose pareigose, buvo pakviesta tarti sveikinimo žodį. Visi susidomėję pasiklausė oficialaus ambasadorės sveikinimo šios svarbios Lietuvai dienos proga.

Kartu su ambasadore atvyko jos mamytė Jadvyga Damušienė, kuri buvo visiems pristatyta.

Pakviesta Kanados Lietuvių Bendruomenės (KLB) Otavos apylinkės pirmininkė Rūta Kličienė pristatė ilgametį Otavos gyventoją Viktorą Prisčepionką ir KLB Otavos apylinkės valdybos vardu pagerbė jo įnašą Otavos bendruomenės apylinkės veikloje. V. Prisčepionka buvo KLB Otavos apylinkės pirmininku nuo 1968 iki 1970 metų ir nuo 1972 iki 1974  metų. Šiuo metu V. Prisčepionka pirmininkauja Pagalba Alkaniems Lietuvoje Komitetui ir visokeriopą pagalbą skiria Otavos kapelionui kun. Viktoro priežiūrai.

R. Kličienė pristatė ilgai lauktus svečius iš Toronto, tautinių šokių grupę “Atžalynas”. Torontiečiai sušoko populiarius liaudies šokius. Merginos pasveikino svečius atlikdamos “Kepurinę”, o vyrukai sušoko “Mikitą”. Liaudišką “Atžalyno” programą apvainikavo turtingas šokių judesiais “Aštuonytis”, kuris simbolizuoja kaip jaunimas dirbdavo ir linksmindavosi linų apdirbimo talkoje. “Atžalyno“ programą paįvairino Vitas Balyta sugrojęs akordeonu.

Pasibaigus oficialiai daliai lietuviai išsirikiavo į eilę prie vaišių. Stalai lūžo nuo maisto kiekybės ir … kokybės. Nedažnai tenka tokių gardėsių vienu metu paragauti. Ypač nustebino desertų stalas, kuriame puikavosi tradiciniai lietuviški saldumynai: naminis tortas “Napoleonas “, baravykai ir šakotis. Šeimininkės tikrai nepagailėjo laiko gaminant ir kitus neapsakomo skanumo pyragus.

Programos “desertui“ buvo pristatyta retro šokių grupė “Tarp Kitko”, kuri atvažiavo kartu su “Atžalynu”. Ypač visus sužavėjo ir pralinksmino šokis pagal lietuvių klasiko A.Šabaniausko dainą “Paskutinis sekmadienis”. Šventimas baigėsi retro grupės “Visų valsu”, i kurį įsisuko nemažai žmonių.

Norėdama bendruomenės narius supažindinti su naująja bendruomenės valdyba, R. Kličienė pakvietė joje dirbančias moteris į sceną. Buvo pristatyta šių metų Otavos bendruomenės valdyba : Laima Laffitte, Lina Masionienė ir Ramunė Zitikienė.

R. Kličienė padėkojo “Atžalyno” vadovui  Ichtiandrui Urniežiui, šokėjams ir V. Balytai, už nenuilstamą energiją ir entuziazmą tautiniams ir pramoginiams šokiams bei muzikai.  Padėkota ir Rimui Pečiuliui už jo sklandų bendradarbavima beruošiant pasirodymą ir viešnagę, taip pat ir už jų programos pranešinėjimą kartu su Angela Biondi. Visiems buvo įsekta rožė.